Doelgroep: wij richten ons tot personen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte, in het bijzonder personen met een (vermoeden van) handicap.

Deskundigheid: onze medewerkers zijn gespecialiseerd in zorgdiagnostiek, meerbepaald inzake (complexe) ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen. Wij hanteren een bio-psycho-sociaal mensbeeld waarbij iemands functioneren (sterktes, beperkingen) en levenskwaliteit centraal worden geplaatst.

Opdrachten:

- DIASS+: Diagnosecentrum voor volwassenen met een initiële vraag (vermoeden van) ASS en/of AD(H)D en/of verstandelijke beperking. Wij zoeken samen met de cliënt naar verklaringen voor de moeilijkheden die zich op diverse levensdomeinen kunnen stellen. Wij brengen sterktes/beperkingen in kaart en proberen hem/haar handvatten te bieden en te adviseren op vlak van begeleiding/behandeling. Voor meer details, zie knop 'DIASS'.

- MultiDisciplinair Team (MDT) erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH); wij behandelen vragen naar niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning in de vorm van een Persoonsvolgend Budget voor meerderjarigen. 

Troeven:

  • respectvol & waarderend
  • als team meer dan 10 jaar relevante ervaring
  • laagdrempelig: kosteloos binnen subsidieovereenkomst met Vlaamse Overheid (behalve remgeld bij de psychiater) en dichtbij 
  • onafhankelijk van begeleiding/behandeling/zorg/ondersteuning 
  • kwaliteitsvolle, interdisciplinaire, differentieel-diagnostische benadering 
  • diagnostische trajecten gebaseerd op recente wetenschappelijke bevindingen (evidence-based)
  • voeling met brede welzijnsveld (netwerkvorming)