Privacyverklaring & disclaimer van WVCB vzw

Datum laatst bijgewerkt: 24/5/18

Deze “Privacyverklaring & disclaimer” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: vzw West-Vlaams Consultatiebureau voor Diagnostiek en Zorg (WVCB), Spoelstraat 19 – 8800 Roeselare, 0411.021.563, hierna genaamd “WVCB”.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens via de website www.wvcb.be, via de op deze website vermelde aanmeldingsformulieren en door het gebruik van de op deze website vermelde contactgegevens van WVCB (gsm-nummers/e-mailadressen), verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring & disclaimer en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking van de persoonsgegevens zelf.

WVCB behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring & disclaimer te wijzigen. De versie die van toepassing is, kunt u steeds op de website van WVCB terugvinden.

Artikel 1 - Algemeen

WVCB leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na.

WVCB stelt zich middels huidige Privacyverklaring & disclaimer tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 2 - Persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt om gebruik te maken van de dienstverlening van WVCB (beschreven op www.wvcb.be) vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze

gegevens worden uitsluitend verwerkt om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Artikel 3 – Doeleinden & rechtsgronden van de verwerking

WVCB zal de bij u verzamelde persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de dienstverlening van WVCB. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u het vrijgeven en verwerken van uw persoonsgegevens weigert.

In het kader van de uitvoering van de dienstverlening kan WVCB de persoonsgegevens die verwerkt worden, delen met derden.

Mogelijke rechtsgronden van de verwerking:

- wettelijke verplichting

- uitvoering van een overeenkomst

- gerechtvaardigd belang

- toestemming

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van WVCB, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien WVCB in vereffening gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van WVCB geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

WVCB zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat WVCB uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch haalbaar is.

WVCB zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat WVCB uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. WVCB zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door WVCB bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de dienstverleningsovereenkomst tussen WVCB en u.

Artikel 5 – Uw rechten

Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan WVCB. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde dienstverlening niet mogelijk is.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hetzij per post naar WVCB vzw, Spoelstraat 19 – 8800 Roeselare, telkens vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart.

Automatische beslissingen en profilering:

 De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en u zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan WVCB aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring & disclaimer.

Artikel 8 – Contact

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., hetzij per post naar WVCB vzw, Spoelstraat 19 – 8800 Roeselare.

Voor al uw vragen, voor informatie, voor aanmelding bij ons door het VAPH erkend MDT:
0499 517 330
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (of maak gebruik van ons online aanmeldformulier)

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9u-12u; buiten deze contactmomenten kunt u een bericht achterlaten op ons antwoordapparaat, dan contacteren wij u zo vlug mogelijk terug.

Voor al uw vragen rond ASS, voor informatie rond ASS, voor aanmelding bij DIASS:
0499 517 331
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (of maak gebruik van ons online aanmeldformulier)

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9u-12u; buiten deze contactmomenten kunt u een bericht achterlaten op ons antwoordapparaat, dan contacteren wij u zo vlug mogelijk terug.

Voor al uw vragen, voor informatie, voor aanmelding:
0499 517 331
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9u-12u; buiten deze contactmomenten kunt u een bericht achterlaten op ons antwoordapparaat, dan contacteren wij u zo vlug mogelijk terug.

Spoelstraat 19
8800 Roeselare
 Kaart van Spoelstraat 19, 8800 Roeselare
Indien u niet in de mogelijkheid bent om zich naar onze locatie in Roeselare te begeven, zoeken wij samen met u naar een alternatief.

Rebecca Van Overbeke

maatschappelijke discipline

T: 0499 517 323
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

An Vangroenweghe

maatschappelijke discipline

T: 0499 517 324
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Katrijn Delerue

psychologische discipline

T: 0499 517 327
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Veerle Cremmery

psychologische discipline

T: 0499 517 328
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sofie Versyck

psychologische discipline

T: 0499 517 329
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Elien Valcke

maatschappelijke discipline

T: 0499 517 330
E:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ruben Ryckewaert

psychologische discipline

T: 0499 517 322
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lize Schepens

psychologische discipline

T: 0499 517 326
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr. B. Coussement

huisarts

Medische/psychiatrische discipline
(via samenwerkingsverband)

 

Dr. A. Beyne

psychiater

Medische/psychiatrische discipline
(via samenwerkingsverband)

Dr. L. Willaert

psychiater

Medische/psychiatrische discipline
(via samenwerkingsverband)

 

Dr. C. Vranken

psychiater

Medische/psychiatrische discipline
(via samenwerkingsverband)

Net als 9 andere Consultatiebureaus, verspreid over de andere provincies in Vlaanderen, hebben wij op 1/7/2014 onze deelwerkingen GA (Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst – erkenning VDAB) en loopbaanbegeleiding (erkenning VDAB) overgedragen aan vzw Gespecialiseerde Trajectbepaling en -begeleiding (GTB).

Ons MDT (MultiDisciplinair Team) bestaat uit psychologisch geschoolde medewerkers, maatschappelijk geschoolde medewerkers en een zelfstandige arts waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben.

Klik op 'MDT' voor meer info.