De vzw ‘West-Vlaams Consultatiebureau voor Diagnostiek en Zorg’ (afgekort WVCB en tem 30/6/14 ‘West-Vlaamse Consultatiebureaus voor Arbeid en Zorg’) maakte in de eerste helft van 2014 een grondige organisatieontwikkeling door.
Dit resulteerde op 1/7/14 in de overdracht van onze deelwerking Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst (GA) en onze deelwerking loopbaanbegeleiding naar vzw Gespecialiseerde Trajectbepaling en –Begeleiding (GTB). Negen andere Consultatiebureaus in Vlaanderen (organisaties met gelijkaardige opdrachten als die van WVCB) droegen ook minstens deze deelwerkingen over naar GTB vzw.
Sommige Consultatiebureaus in Vlaanderen droegen hun ganse werking aan GTB over. In West-Vlaanderen kozen wij ervoor om onze vzw een doorstart te laten maken met de werking zorgdiagnostiek. Wij continueerden ons Diagnosecentrum voor volwassenen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis (DIASS) en bleven als door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend MultiDisciplinair Team (MDT) actief.

Tot vóór 1/7/14 telde de provinciale vzw ‘West-Vlaamse Consultatiebureaus voor Arbeid en Zorg’ zeven inplantingspunten (‘consultatiebureaus’). Op een achtste locatie was de stafdienst gevestigd, samen met het Coördinatiepunt Handicap. De werking van het Coördinatiepunt Handicap werd in het kader van de interne staatshervorming op 1/1/14 ingebed binnen de provinciale administratie.
Van de zeven consultatiebureaus werden oorspronkelijk vijf bureaus opgericht door de toenmalige vzw 'Westvlaamse Consultatiebureaus voor Gehandicapten'. Twee bureaus waren gegroeid uit de vzw 'Psycho-Pedagogisch Consultatiebureau' (afgekort PPC). In 2011 hadden deze twee vzw’s zich samengevoegd tot één organisatie, de vzw 'West-Vlaamse Consultatiebureaus voor Arbeid en Zorg' (afgekort WVCB).
In de uitgave ’50 jaar Consultatiebureaus van de provincie West-Vlaanderen. Jubileumboek’ wordt de geschiedenis van de bureaus in West-Vlaanderen geschetst. Hieronder geven we een korte samenvatting van deze historiek.

Op 22 juli 1960 werd de vzw “Westvlaamse Consultatiebureaus voor Gehandicapten” gesticht.
Op 1 oktober 1960 kon deze organisatie op drie locaties een bureau openstellen, namelijk te Brugge, te Kortrijk en te Roeselare.
Dit was slechts mogelijk doordat de Bestendige Deputatie en de Provincieraad van West-Vlaanderen in 1960, van zodra het Rijk de subsidiëring van de diensten voor Studie- en Beroepsoriëntering volledig op zich had genomen, provinciale middelen ter beschikking stelde van de consultatiebureaus voor gehandicapten.
Om aan het steeds toenemende aantal aanvragen tot onderzoek te kunnen beantwoorden, werd op 1 oktober 1962 ook te Oostende een bureau geopend.
Met ingang van 2 april 1965 werden de “Westvlaamse Consultatiebureaus voor Gehandicapten” (destijds bestaande uit vier bureaus te Brugge, Kortrijk, Roeselare en Oostende), door het “Rijksfonds voor Sociale Reclassering van de Minder-Validen” (opgericht bij wet op 16 april 1963) voorlopig erkend als Centra voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze (CGVB).
Op 1 januari 1966 werd door de vzw WVCB nog een vijfde bureau te Ieper geopend. Ook dit bureau kreeg op 1 januari 1967 een voorlopige erkenning als CGVB.

Het “Psycho-pedagogisch Consultatiebureau” van zijn kant werd op 1 januari 1965 door de vzw ”Jeugdzorg” te De Haan aan Zee opgericht. In 1976 werd de werking van dit consultatiebureau overgedragen aan de vzw Koningin Elisabeth Instituut (KEI) te Oostduinkerke. Onder dit bestuur werd het Psycho-pedagogisch Consultatiebureau als aparte vzw opgericht op 6 december 1976, met een eerste zetel te Oostduinkerke.
Begin de jaren tachtig (1/4/’84) werd door het PPC een tweede consultatiebureau geopend te Diksmuide.
Ook deze beide bureaus werden door het toenmalige “Rijksfonds voor Sociale Reclassering van Minder-validen” erkend als CGVB, m.n. op 1/7/’77 voor het bureau te Oostduinkerke en op 1/4/’84 voor het bureau te Diksmuide.

Naar aanleiding van het vijftigjarige bestaan van de eerste consultatiebureaus, in 2010, bezonnen de besturen van de twee vzw’s zich over verdere samenwerking. Al vanaf begin de jaren negentig was de werking van de twee organisaties naar elkaar toegegroeid onder één coördinatie gefinancierd door het Provinciebestuur. Het moment leek gekomen om deze samenwerking op het terrein ook organisatorisch te bestendigen. Op 1 januari 2011 werd de fusie door opslorping formeel gerealiseerd. De nieuwe, ééngemaakte vzw kreeg de naam West-Vlaamse Consultatiebureaus voor Arbeid en Zorg, afgekort WVCB. Alle personeelsleden van de twee vroegere zuster vzw’s ressorteerden voortaan onder het ééngemaakte bestuur van de provinciale vzw. Ongeveer gelijktijdig werd in de sector een jubileumbrochure verspreid, waarin ontstaan, werking en toekomstvisie van de vzw werden beschreven.
Op dezelfde datum, 1 januari 2011, werd na vijftien jaar ook het provinciale reglement (-zie verder-) opgeheven en vervangen door een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen WVCB en het Provinciebestuur West-Vlaanderen

Na 35 jaar werking, 1995, werd de erkenning van deze bureaus door het West-Vlaamse provinciebestuur herzien in een door de Provincieraad bekrachtigd besluit (besluit van de Provincieraad dd. 24/05/’95).
Door het in 1990 opgerichte Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (sinds 2006 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), werden de bureaus tevens erkend als Multidisciplinaire Teams (MDT).
Op 1 juli 1999 trad een nieuw Besluit van de Vlaamse Regering in werking betreffende de erkenning en subsidiëring van Centra voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Beroepskeuze. De zeven Consultatiebureaus van de provincie West-Vlaanderen werden allemaal erkend als CGVB onder de voorwaarden vermeld in dit BVR.
Op 1 april 2006 werd deze CGVB-erkenning, net als de Vlaamse ATB- en CBO-erkenningen, overgeheveld vanuit het toenmalige VFSIPH (bevoegdheidsdomein Welzijn – nu V.A.P.H.) naar de VDAB (bevoegdheidsdomein Sociale Economie en Tewerkstelling). Op 1 januari 2008 werden de zeven CGVB’s erkend als Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdiensten (GA), zoals geregeld in het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) van 31 maart 2008. Op 1/1/11, bij de fusie tussen WVCB vzw en PPC vzw, werden deze erkenningen door VDAB herleid tot één provinciale GA-erkenning. Sinds december 2012 werden de 7 MDT-erkenningen ook herleid tot 1 MDT-erkenning (M399). 

Heden: WVCB vzw biedt momenteel haar dienstverlening aan over gans het West-Vlaamse grondgebied. Sinds begin 2014 werd naar aanleiding van de 6e interne staatshervorming en het verschuiven van bevoegdheden van het Provinciale naar het Vlaamse niveau, de samenwerking met het Provinciebestuur stopgezet. Onze belangrijkste financiële ruggengraat verschoof mee naar Vlaanderen en is voor de periode 2014-2016 een niet-gereglementeerde toelage, met het VAPH als doorgeefluik. Sinds 1/1/17 is een nieuwe erkennings- en subsidieovereenkomst met de Vlaamse Overheid (i.c. VAPH) van kracht. 
De toekomst van WVCB vzw als dienstverlenende organisatie hangt samen met het financieel (lange termijn)perspectief dat Vlaanderen de vzw zal bieden. Directie en bestuur volgen dit van nabij op.