Doelgroep: wij richten ons tot personen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte, in het bijzonder personen met een (vermoeden van) handicap.

Deskundigheid: onze medewerkers zijn gespecialiseerd in zorgdiagnostiek, meerbepaald inzake (complexe) ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen. Wij hanteren een bio-psycho-sociaal mensbeeld waarbij iemands functioneren (sterktes, beperkingen) en levenskwaliteit centraal worden geplaatst.

Opdrachten:

- DIASS: Diagnosecentrum voor volwassenen met een initiële vraag (vermoeden van) autismespectrumstoornis (ASS). Naast een uitspraak over al dan niet diagnose ASS, zoeken wij samen met de cliënt naar verklaringen voor de moeilijkheden die zich op diverse levensdomeinen kunnen stellen. Wij brengen sterktes/zwaktes in kaart en proberen hem/haar handvatten te bieden en te adviseren op vlak van begeleiding/behandeling. Voor meer details, zie knop 'DIASS'.

- Gespecialiseerde zorgdiagnostiek bij personen met een initiële vraag (vermoeden van) ontwikkelingsstoornis, anders dan ASS. Voorbeelden hiervan zijn (vermoeden van) verstandelijke beperking of ADHD. Het verloop van een diagnostisch traject hangt af van de vraag van de aanmelder. 

- MultiDisciplinair Team (MDT) erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH); wij behandelen vragen naar niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning in de vorm van een Persoonsvolgend Budget voor meerderjarigen. 

Troeven:

  • respectvol & waarderend
  • laagdrempelig: kosteloos binnen subsidieovereenkomst met Vlaamse Overheid (behalve remgeld bij de psychiater) en dichtbij 
  • onafhankelijk van begeleiding/behandeling/zorg/ondersteuning 
  • kwaliteitsvolle, interdisciplinaire, differentieel-diagnostische benadering 
  • diagnostische trajecten gebaseerd op recente wetenschappelijke bevindingen (evidence-based)
  • voeling met brede welzijnsveld (netwerkvorming)